Samenwonen met je gewezen partner. Vervalt dan je alimentatieverplichting?

Hof Arnhem-Leeuwarden: samenwonen met je gewezen partner valt niet onder het bereik van artikel 1:160 BW. Geen onverschuldigde betaling van man die alimentatie bleef betalen nadat hij met voormalig geregistreerd partner was gaan samenwonen. Vordering (in reconventie) tot terugbetaling van € 54.598,56 afgewezen. Noot mediator: partijen hadden wel kunnen afspreken dat de alimentatieverplichting nadat ze weer…

Coalitie-ouder mag voorlopig slechts begeleid contact met dochter. Hoofdverblijfplaats naar vader

Rechtbank deelt zorg Raad over niet-hiërarchische ouder-kindrelatie. Het lukt moeder niet om vanuit haar ouderrol ruimte voor kind te creëren in contact met vader. Kind vertoont sterk zelfbepalend gedrag en wat ze zegt past niet bij haar leeftijd. HVP naar vader die belang kind structureel boven eigen belang stelde. Met korte pauze in moeder-dochtercontact, waarna…

Ontwikkelingstaak kind van twee zeer verschillende ouders: zij moet hun verschillen, die ook in haar zitten, samenbrengen

Rechter: hoewel sociale leven kind de nodige uitdagingen met zich mee brengt, geen reden om huidige zorgregeling aan te passen. Wat meeweegt, is dat man voor zijn werk regelmatig langere periodes weg is. Juist als hij er wel is, moet kind voldoende tijd met hem kunnen doorbrengen. Ze is kind van twee zeer verschillende ouders…

Informatieregeling mag niet worden misbruikt

Omdat vader in kader informatieregeling ontvangen foto’s niet gebruikt cf doel waarvoor zij worden gegeven en de kinderen last hebben van wijze waarop hij de foto’s openbaar maakt, oordeelt hof dat belang kinderen bij eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer op dit punt prevaleert boven belang vader om ook door middel van foto’s geïnformeerd te worden…

Bezwaren vader tegen corona-vaccinatie verworpen

Coronavaccinatie. 12-Jarige maakt gebruik van de informele rechtsingang om vervangende toestemming te krijgen voor vaccinatie tegen corona. Bezwaren vader tegen vaccinatie verworpen. Zwaarwegend belang jongen bij vaccinatie, terwijl de door vader ervaren risico’s op de lange termijn iedere feitelijke grondslag missen. Op basis huidige wetenschappelijke inzichten geen denkbare risico’s op lange termijn die overeenkomen met…

Hoofdverblijfplaats (HVP) bij vader bepaald, omdat die meer stabiliteit biedt dan moeder

Hof houdt feitelijke week -op-week-af-regeling ouders in stand. #Hoofdverblijfplaats (HVP) bij vader bepaald, omdat die meer stabiliteit biedt. Kind heeft niet alleen in meerdere woningen met moeder gewoond, maar ook met veel wisselingen in samenstelling gezin bij moeder te maken gehad. Schoolkeuze onderwerp dat ouders in kader uitvoering gezamenlijk gezag moeten bespreken; gebrek aan overeenstemming hierover op…

Geen toestemming aan moeder voor andere zorgverdeling. Noch voor inschrijving op andere school

Moeder voert weliswaar aan dat zoon de co-ouderschapsregeling is ontgroeid, maar tegelijkertijd heeft zij niet weersproken dat het goed gaat met hem, hij lekker in vel zit, het goed doet op school, het fijn heeft in beide gezinnen en vriendjes heeft in al zijn 3 sociale omgevingen. Stabiliteit voor jongen op dit moment het belangrijkste.…