AVG Statement

Margriet van Ham – bureau ouderschap en scheiding, gevestigd aan de Burgemeester van Lennepweg 67 te Heemstede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Margriet van Ham – bureau ouderschap en scheiding
Burgemeester van Lennepweg 67
2101 RE Heemstede
T: +31 06 21 14 33 28

Margriet van Ham is de Functionaris Gegevensbescherming van Margriet van Ham – bureau ouderschap en scheiding. Zij is te bereiken via mvanham@xs4all.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Margriet van Ham – bureau ouderschap en scheiding verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– voor- en achternaam
– geslacht
– geboortedatum
– adresgegevens
– telefoonnummer
– e-mailadres
– overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail@margrietvanham.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Margriet van Ham – bureau ouderschap en scheiding verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– om de afgesproken diensten te verlenen, zoals alimentatieberekeningen en concepten van convenanten

– afhandelen van betalingen

– verzenden van eventuele nieuwsbrief

– u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Margriet van Ham – bureau ouderschap en scheiding verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Margriet van Ham – bureau ouderschap en scheiding neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Margriet van Ham – bureau ouderschap en scheiding) tussen zit. Margriet van Ham – bureau ouderschap en scheiding gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress, Pages, Notes en geen zelf ontwikkelde of aangekochte systemen of modules. Wij verwachten geen nadelige gevolgen door opslag of gebruik van gegevens van de betrokkene.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Margriet van Ham – bureau ouderschap en scheiding bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

categorie / bewaartermijn / reden
persoonsgegevens / 5 jaar / verwachte duur van de relatie, incl nazorg
telefoonnummer / 5 jaar / idem
e-mail adres / 5 jaar / idem
bankrekeningnummer / 5 jaar / idem

Delen van persoonsgegevens met derden
Margriet van Ham – bureau ouderschap en scheiding verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Margriet van Ham – bureau ouderschap en scheiding blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Margriet van Ham – bureau ouderschap en scheiding gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Margriet van Ham – bureau ouderschap en scheiding en heeft u recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mail@margrietvanham.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Margriet van Ham – bureau ouderschap en scheiding wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Margriet van Ham – bureau ouderschap en scheiding neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mail@margrietvanham.nl

Heemstede, 3 december 2018

Margriet van Ham
Margriet van Ham – bureau ouderschap en scheiding
Burgemeester van Lennepweg 67
2101 RE Heemstede
T: +31 06 21 14 33 28

Meer weten? Bel gerust: 023-5241978