Algemene Voorwaarden

Bureau Ouderschap en Scheiding Margriet van Ham is gespecialiseerd in familiemediation, relatietherapie, relatiecoaching, scheidingsbemiddeling en adviezen over ouderschap tijdens en na een scheiding.

We stellen het op prijs als u voor het eerste gesprek alvast uw naam en adres mailt en de geboortedata van u en uw kinderen. Zo kunnen we de contact-tijd optimaal benutten.

Voor de kosten van de gesprekken en andere diensten krijgt u, tenzij u voor toevoeging (zie hieronder) in aanmerking komt, een gespecificeerde factuur op basis van de bestede tijd. Doorgaans duurt een gesprek anderhalf uur à twee uur.

Als u een rechtsbijstandsverzekering hebt, loont het de moeite na te gaan of uw rechtsbijstandsverzekeraar ook mediation vergoedt (ook als dat niet expliciet in de polis staat). Dit komt steeds vaker voor, omdat mediation kostenbesparend pleegt te werken.
Onderling delen cliënten die samen komen doorgaans hun kosten op 50 – 50 basis; maar ze kunnen dat ook anders afspreken.

Ongeacht de verdeelsleutel is ieder echter hoofdelijk voor het geheel tegenover ons aansprakelijk.

We hanteren verder bij al onze mediations de voorwaarden die het Nederlands Mediation Instituut verplicht stelt.

Deze voorwaarden treft u aan via deze link. Onderdeel van de voorwaarden is de verplichting dat partijen en de mediator een mediationovereenkomst ondertekenen.

Deze bevat een omschrijving van de kwestie waarvoor u mediation bent overeengekomen. Verder staat er een opsomming in van de rechten en plichten van alle betrokkenen. Zo kan daarover geen misverstand ontstaan. Vertrouwelijkheid en de inzet om samen naar een passende oplossing te zoeken, spelen een centrale rol.

U kunt via https://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/hoeveel-moet-ik-zelf-betalen nagaan (onder het kopje “Mediation”) of u mogelijk voor een toevoeging (= gesubsidieerde mediation) in aanmerking komt.
Ons bureau is door de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) erkend. Wij kunnen daarom een toevoegingsaanvraag voor u indienen. Nodig voor de aanvraag is een door alle partijen ondertekende mediationovereenkomst en een door u ingevuld toevoegingsformulier.

Het benodigde formulier (op het moment van schrijven van deze tekst: formulier 13) kunt u downloaden via https://www.rvr.org/Informatie-over-de-raad/Mijn+RvR/formulieren.html. Als u dit ingevuld en voorzien van uw handtekening bij ons inlevert, verzorgen wij de aanvraag. Dit kunnen we doen zodra de mediationovereenkomst door alle betrokkenen is ondertekend; vaak gebeurt dit pas aan het begin van het tweede gesprek. De mediationafspraken gelden echter met terugwerkende kracht.

Verleent de RvR u een toevoeging, dan betaalt u hooguit een beperkte eigen bijdrage. Hou er wel rekening mee dat de RvR een toevoeging later kan intrekken. Bijvoorbeeld als de echtelijke woning die te koop staat alsnog wordt verkocht en sprake is van een bepaalde overwaarde. De kosten van de mediation komen dan alsnog voor uw rekening.

Onze aansprakelijkheid tijdens, na afloop of tengevolge van onze mediations, relatietherapieën of adviezen is beperkt tot het bedrag dat onze verzekeraar tegen beroepsaansprakelijkheid voor het desbetreffende voorval uitkeert.

Bij bestede tijd als hierboven bedoeld kunt u denken aan de volgende activiteiten: gezamenlijke en individuele gesprekken met cliënten en hun kinderen met inbegrip van eventuele intakegesprekken, ongeacht of die mondeling of telefonisch plaats vinden, de tijd besteed aan het bestuderen van stukken, lezen en schrijven van mails, brieven, samenvattingen, alimentatieberekeningen, concepten, wijzigingsvoorstellen en contracten alsmede de tijd besteed aan tevoren afgesproken contacten met derden. We zijn bevoegd individuele contacten alleen in rekening te brengen bij de cliënt met wie dat contact plaats vond.

Bezwaren tegen een factuur dienen schriftelijk binnen 10 dagen na verzending van de factuur bij ons kenbaar te worden gemaakt. Deze leiden niet tot opschorting van de betalingsverplichting. Fouten van onze kant worden uiteraard prompt hersteld. De bevoegde rechter is die van Haarlem.

Persoonlijke consulten kunnen, indien u dat op prijs stelt, ook meteen na afloop worden voldaan. U krijgt vervolgens een betalingsbewijs met een opgave van de bestede tijd.

Meer weten? Bel gerust: 06 21143328.

Of mail naar mail@margrietvanham.nl